Gebruiksvoorwaarden

 1. Artikel 1 – Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

  1. HELLO KOT CVBA, met maatschappelijke zetel te Rue de Campine 143, 4000 Luik, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0842.026.613 (hierna “HELLO KOT”) exploiteert de Websites www.hellokot.be, https://www.kotaliege.be, https://www.brukot.be, https://www.kotanamur.be, https://www.kotamons.be en https://www.kotalouvain.be, (hierna het « Platform ») en levert de bijhorende diverse diensten (hierna « Diensten ») aan u of aan de juridische entiteit die u vertegenwoordigt (hierna de “Gebruiker”) onder voorbehoud van uw naleving van de bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen die hierin worden opgenomen (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”) alsook van ieder ander akkoord tussen HELLO KOT en u.

  2. De Gebruiksvoorwaarden alsook de Privacy Policy, beheersen het gebruik van het Platform en de Diensten en maken een bindend akkoord uit tussen HELLO KOT en de Gebruikers. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform door iedere Gebruiker, met name iedere persoon die op zoek is naar een huisvesting middels tussenkomst van HELLO KOT (hierna “Kandidaat”), en iedere persoon die een goed wenst te verhuren middels tussenkomst van HELLO KOT door het plaatsen van een zoekertje op het Platform (hierna “Adverteerder”).

  3. Door het gebruiken van het Platform en de Diensten, stemt de Gebruiker geheel en onherroepelijk in met de voorwaarden en de modaliteiten m.b.t. het gebruik van het Platform en de Diensten vervat in deze Gebruiksvoorwaarden.

  4. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het Platform en de Diensten, kan u contact opnemen met HELLO KOT via het volgende adres: contact@ HELLO KOT zal zijn best doen om gepast en binnen een redelijke termijn te antwoorden op uw klacht of opmerking.

  5. HELLO KOT behoudt zich het recht voor om het Platform en de Diensten alsook de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, te verbeteren, en/of te updaten, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, teneinde haar (wijzigende) wettelijke verplichtingen te vervullen of haar Diensten te verbeteren. Iedere gewijzigde versie van de Gebruiksvoorwaarden zal van toepassing zijn vanaf de dag van haar publicatie. HELLO KOT raadt u aan om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te raadplegen. Het verder gebruiken van het Platform en van de Diensten houdt een erkenning in van de gewijzigde versie, van hun bindend karakter en van de verplichting om deze na te leven.

 2. Artikel 2 – Beschrijving van de diensten

  1. HELLO KOT biedt diverse Diensten aan op haar Platform waaronder de publicatie van zoekertjes betreffende de verhuur van koten, studio’s of appartementen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor studenten, stagiaires, onderzoekers en jonge werknemers. Op het Platform worden zoekertjes gepubliceerd zowel van particulieren als die van professionele vastgoedmakelaars.

  2. HELLO KOT voorziet eveneens praktische – en actualiteitsinformatie in de vorm van documenten die al dan niet gedownload kunnen worden. Deze documenten worden ten informatieve titel verschaft en zijn niet bindend. De Gebruikers mogen de documenten vrij gebruiken onder hun eigen verantwoordelijkheid.

  3. HELLO KOT behoudt zich het recht voor om het Platform alsmede bepaalde elementen van het Platform of de voorgestelde Diensten eenzijdig te wijzigen of deze stop te zetten. Het voorgaande kan op ieder ogenblik en al dan niet met kennisgeving aan de Gebruiker. Teneinde de kwaliteit van de Diensten constant te verbeteren voor de Gebruikers van het Platform, behoudt HELLO KOT zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van het Platform of diensten toe te voegen. HELLO KOT is er ook toe gerechtigd om alle nodige ontwikkelingen te doen m.b.t. de verschillende werkingselementen van het Platform. Elke wijziging of nieuwigheid die de bestaande Diensten verbeteren of aanvullen zullen onderworpen worden aan deze Gebruiksvoorwaarden.

 3. Artikel 3 – Eigendom van het Platform en de Diensten

  1. Alle bestanddelen van het Platform en Diensten (waaronder de gebruikte software, broncodes en objectcode, lay-out, teksten, logo’s, foto’s, tekeningen, afbeeldingen, geluiden, databanken, namen, merken en domeinnamen) maken allen een werk uit beschermd door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten, met in begrip van geregistreerde merken.

  2. Alle eigendomsrechten met betrekking tot de bestanddelen, waaronder de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merken, databankrecht, tekeningen en modellen, software codes, …. ) behoren toe aan HELLO KOT of werden in de Diensten en in het Platform geïntegreerd met toestemming van de titularissen van deze rechten.

  3. HELLO KOT verleent aan de Gebruiker een niet-exclusief, herroepbaar, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om het Platform en de Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden tijdens de abonnementsperiode. Alle rechten die door HELLO KOT werden verworven namens de Gebruiker mogen aan de Gebruiker worden overgedragen i.g.v. herroeping of beëindiging, onder voorbehoud van terugbetaling door de Gebruiker van de kosten en uitgaven die hieraan verbonden zijn.

  4. Geen enkel bestanddeel van het Platform en/of van de Diensten, of gegevens en informatie voorzien op het Platform en/of in de Diensten mogen worden opgeslagen (tenzij vereist voor het gepast gebruik van het Platform of van de Diensten), gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, openbaar worden gemaakt, verspreid, verhuurd, verkocht, gebruikt of worden overgedragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HELLO KOT.

  5. HELLO KOT is ertoe gerechtigd om, met het oog op de promotie van haar Diensten, ieder element te gebruiken dat aangeleverd werd door de Gebruiker en dit zowel op het Platform als op eender welk publicitaire drager.

 4. Artikel 4 – Strijd tegen fraude

  1. HELLO KOT streeft ernaar om fraude te bestrijden door middel van een software die automatisch frauduleuze zoekertjes zal detecteren (“KotCop”) alsook door handmatige controle van de inschrijvingen en zoekertjes.

  2. Iedere Gebruiker kan ook contact opnemen met HELLO KOT op het volgende adres: contact@ om HELLO KOT’s aandacht te vestigen op gedragingen die mogelijks frauduleus zijn. HELLO KOT zal, naar eigen goeddunken, beslissen welke maatregelen het zal nemen.

  3. Hetgeen uiteengezet wordt onder de artikelen 4.1 en 4.2 maken in hoofde van HELLO KOT een middelenverbintenis uit.

 5. Artikel 5 – Gebruik van het Platform en haar Diensten

  1. De Gebruiker is te allen tijde exclusief verantwoordelijk voor de inhoud die hij gebruikt, openbaar maakt, downloadt, deelt of op een andere manier ter beschikking stelt, via of door gebruik van het Platform en de Diensten. De Gebruiker is zodoende ook exclusief verantwoordelijk voor alle mogelijke rechten, waaronder auteursrechten en merkenrechten die kunnen rusten op de content die de Gebruiker meedeelt of openbaar heeft gemaakt, op of via het Platform en de Diensten. Bijgevolg vrijwaart de Gebruiker HELLO KOT volledig tegen elke vordering vanwege derden wegens dergelijke (vermeende) inbreuken op hun rechten m.b.t. de content (beeld, tekst, klank,…) die door de Gebruiker op het Platform of via de Diensten ter beschikking werd gesteld.

  2. Door gebruik te maken van het Platform en de Diensten, geeft de Gebruiker aan HELLO KOT een niet-exclusieve, overdraagbare, onherroepelijk, royalty-vrije, globale licentie, onbeperkt in de tijd, inclusief het recht om sublicenties te verlenen, van de content die beschikbaar werd gesteld op of via het Platform en de Diensten. Het voorgaande omvat, doch is niet beperkt tot, beelden, teksten, citaten, tekeningen en elke combinatie daarvan.

  3. De Gebruiker is verantwoordelijk om zich te voorzien van alle nodige apparatuur die noodzakelijk zullen zijn voor het gebruik van de Diensten, o.a. een computer, een modem, toegang tot het internet (inclusief de kosten die verbonden zijn dergelijke toegang). Hij gaat zich inzetten voor het verstrekken van gegevens betreffende zijn eigen identiteit.

  4. Een zoekertje is bedoeld om te verwijzen naar een enkele wooneenheid of een beperkt aantal identieke wooneenheden. De zoekertjes die verwijzen naar talrijke wooneenheden, om de publicatie van meerdere zoekertjes te vermijden of om te voorkomen dat u zich abonneert op een passend aanbod, worden als beledigend beschouwd.

  5. HELLO KOT behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving Gebruikers toegang tot of iedere vorm van deelname aan het Platform en/of de Diensten te weigeren en dit zonder enige vergoeding van de publicatiekosten.

   Dit geldt tevens voor elke persoon

   • wiens gedrag zou of zou kunnen leiden tot fysieke, morele of financiële schade naar een andere gebruiker, naar het Platform of naar HELLO KOT ;
   • die gebruik maakt van een valse identiteit, onvolledige of foutieve identiteitsgegevens ;
   • die gebruik zou maken van persoonsgegevens waartoe deze toegang heeft om producten of betalende diensten aan te bieden of om ongewenste e-mailberichten te versturen naar andere gebruikers (“spamming”), voor commerciële doeleinden, om een concurrerende service te promoten, voor frauduleuze doeleinden of op andere niet-toegelaten wijze ;
   • die beledigende of ongepaste inhoud op het Platform plaatst.

   Beledigende of ongepaste inhoud zijn meer bepaald zoekertjes, berichten, commentaren, foto’s, gegevens, etc.:

   • die kwetsend, racistisch, haatdragend, extremistisch, beledigend of pornografisch zijn;
   • die zou kunnen neerkomen op intimidatie;
   • die een inbreuk zouden kunnen plegen op de intellectuele eigendomsrechten van een derde;
   • die een risico op laster en eerroof zouden inhouden;
   • die op een of ander manier als een vorm van hacken of als een poging tot hacken van het Platform en/of van de Diensten zouden kunnen worden beschouwd;
   • die verwijzen naar een ander goed dan die effectief wordt verhuurd;
   • die verwijzen naar talrijke wooneenheden, om de publicatie van meerdere zoekertjes te vermijden of om te voorkomen dat u zich abonneert op een passend aanbod ;
   • die illegale, onjuiste en inadequate, commerciële inhoud bevatten, berichten die een verdubbeling van de zoekertje inhouden, die naar de site van de concurrentie verwijzen of of berichten die gepubliceerd zijn voor rekening van een derde commerciële dienstverlening;
   • die beschouwd kunnen worden als ongewenste e-mail of als misbruik van de site voor rekening van een derde commerciële dienstverlening of van een concurrerende service;
   • die in strijd zijn met het doel van de site, met verschillende wetten en regelgevingen, met de openbare orde of de goede zeden;
   • die in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden;
   • die op een of ander manier schade zouden toebrengen aan de rechten van HELLO KOT, waaronder schade aan diens reputatie;

   HELLO KOT behoudt zich het recht voor om alle mogelijke maatregelen te nemen die het naar eigen goeddunken gepast acht met betrekking tot de schending of uitvoering van de Gebruiksvoorwaarden. Bovendien behoudt HELLO KOT zich uitdrukkelijk alle rechten en rechtsmiddelen voor, die haar naar billijkheid of in rechte toekomen.

  6. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de informatie die het verstrekt bij het opmaken van een account met het oog op het gebruiken van het Platform en/of Diensten, waaronder de vertrouwelijkheid van zijn inloggegevens.

  7. Gebruikers die de hoedanigheid van Adverteerder kunnen hebben zijn particuliere eigenaars, al dan niet institutionele eigenaars, op voorwaarde dat zij wel degelijk eigenaar zijn van de onroerende goederen die zij voorstellen, alsook professionele vastgoedmakelaars. Studenten die het Platform gebruiken met het oog op het vinden van een huisgenoot, om een onroerend goed onder te verhuren of een huurovereenkomst over te dragen.

   De Adverteerder verbindt zich ertoe om exacte informatie te bezorgen m.b.t. het goed dat te huur is en zal geen meerdere zoekertjes publiceren m.b.t. eenzelfde goed.

   Bovendien verbindt de Adverteerder zich ertoe dat ieder goed dat het voorwerp uitmaakt van een zoekertje op het Platform aan de gemeentelijke en wettelijke verplichtingen voldoet, zoals o.m. de voorschriften met betrekking tot levenskwaliteit en veiligheid van een studentenkamer. De Adverteerder zal de zoekertje updaten zodra het goed verhuurd wordt.

   De Adverteerder kent HELLO KOT het recht toe om alle foto’s te gebruiken die het op het Platform heeft geplaatst. Dit gebruik is niet beperkt tot louter het gebruik van de foto bij de zoekertje waarop het betrekking heeft en is evenmin beperkt in de tijd.

   HELLO KOT is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de publicatie te wijten van overmacht, noch voor de slechte beeldkwaliteit van de afbeelding die door de Adverteerder werd aangeleverd.

   Bij ontvangst door HELLO KOT van betalingen, verricht voor het plaatsen van een zoekertje op het Platform, wordt de overeenkomst gesloten zonder dat enige andere formaliteit vereist zou zijn.

   Deze Gebruiksvoorwaarden maken samen met de Privacy Policy integraal deel uit van de afgesloten overeenkomst.

   De Adverteerder heeft een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de datum van betaling. Op het moment dat de Adverteerder zijn zoekertje publiceert, geeft hij HELLO KOT uitdrukkelijk toestemming om deze service rechtstreeks te verlenen en ziet hij af van elk recht op herroeping en volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van deze publicatie. Het verhuren van een goed vooraleer dat de publicatieperiode van de zoekertje is verstreken, geeft geenszins aanleiding tot het terugbetalen van een deel van het bedrag dat door de adverteerder reeds is betaald. Indien de Adverteerder zelf een huurder zou vinden of zou beslissen om het goed niet meer te verhuren, zal hij niet gerechtigd zijn tot de terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.

   Een Adverteerder kan zijn zoekertjes op ieder ogenblijk aanpassen via zijn persoonlijke account, zonder dat deze aanpassing ertoe leidt dat er wordt verwezen naar een ander goed.

  8. Gebruikers kunnen de hoedanigheid van Kandidaat hebben indien het gaat om studenten, stagiaires, onderzoekers of jonge werknemers die op zoek zijn naar een huurwoning. HELLO KOT sluit niet uit dat de Adverteerder de Kandidaat specifieke voorwaarden zal opleggen opdat het een huurovereenkomst zou kunnen afsluiten. Iedere Kandidaat kan de zoekertje van het goed in kwestie bekijken, alsook contact opnemen met de Adverteerder. HELLO KOT is niet verantwoordelijk voor de prestaties die verwacht worden van een Kandidaat of voor de kwaliteit van zijn kandidatuur.

  9. De Adverteerder heeft de mogelijkheid om hetzij online credits te kopen hetzij om een abonnement te onderschrijven die hem in staat stelt om zoekertjes te plaatsen, en desgevallend toegang verschaft tot andere diensten van HELLO KOT zoals zal worden aangegeven bij de aankoop van d credits online of bij de onderschrijving van een abonnement.

  10. HELLO KOT is er exclusief toe gerechtigd om de Diensten die zij aanbiedt aan Gebruikers, alsook de eigenschappen hiervan, te bepalen en te wijzigen. HELLO KOT zal de Gebruiker informeren van eventuele wijzigingen in de aangeboden Diensten of hun eigenschappen, echter zonder dat de Gebruiker zich tegen deze wijzigingen zou kunnen verzetten, betwisten of weigeren. Indien de Adverteerder een abonnement zou hebben onderschreven in overeenstemming met artikel 5.8, behoudt hij het recht om dit abonnement stop te zetten overeenkomstig diens de specifieke voorwaarden. De door HELLO KOT aangebrachte wijzigingen tijdens de looptijd van een abonnement onderschreven door de Gebruiker, zullen in geen geval invloed hebben op de draagwijdte ervan.

  11. Elke Gebruiker kan een persoonlijke account creëren op het Platform. Deze persoonlijke account is verschillend, afhankelijk of de Gebruiker de hoedanigheid van Kandidaat of Adverteerder heeft. Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor de bewaring van zijn wachtwoord voor de toegang tot zijn account. Het is aan de Gebruiker om de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om zijn wachtwoord te beveiligen. HELLO KOT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het frauduleus gebruik van de wachtwoorden. Een Gebruiker kan zich op ieder ogenblik uitschrijven van de diensten van HELLO KOT door een verzoek tot uitschrijving te sturen via het contactformulier of via het e-mailadres vermeld in de persoonlijke account.

  12. Het opzoeken en raadplegen van zoekertjes is kosteloos. Het inschrijven voor de diensten van HELLO KOT en de toegang tot het persoonlijke account is eveneens kosteloos. Tijdens de introductieperiode is de publicatie van een zoekertje kosteloos. Behalve tijdens de lanceringsperiode van het Platform is de publicatie van zoekertje kosteloos. Buiten deze lanceringsperiode of buiten de speciale aanbiedingen betalend, is de publicatie van zoekertjes enkel mogelijk tegen betaling. De betaling wordt verricht door het aankopen van online credits. HELLO KOT behoudt zich het recht voor om de duur van de lanceringsperiode te bepalen. De inschrijving van een Adverteerder verplicht deze laatste niet tot publicatie van zoekertjes op het Platform. De tarieven voor de publicatie zijn beschikbaar op het Platform binnen het onderdeel voor de Adverteerder.

 6. Artikel 6 – Beheer van de gegevens

  1. Om toegang te krijgen tot de Diensten op het Platform, kan de Gebruiker gevraagd worden om een account te gebruiken met een wachtwoord. Deze kunnen worden verkregen door het registratieformulier van HELLO KOT online in te vullen waarbij er wordt gevraagd om bepaalde informatie en gegevens te bezorgen (“Registratiegegevens”) alsook om deze Registratiegegevens up to date te houden. Door zich in te schrijven, garandeert de Gebruiker dat alle verschafte informatie juist en nauwkeurig is. Hij verbindt zich er ook toe om zijn gegevens te actualiseren zodat zij steeds volledig, juist en up to date zijn.

  2. De Gebruiker geeft HELLO KOT eveneens het recht om bepaalde Registratiegegevens mee te delen aan derden. De gegevens die HELLO KOT verkrijgt via het gebruik van het Platform door de Gebruiker, met inbegrip van de Registratiegegevens, zijn onderworpen aan de Privacy Policy, die door verwijzing deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden.

  3. Gelet op de evolutie in de wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens, behoudt HELLO KOT zich het recht voor om haar Privacy Policy op elk moment te wijzigen. Bijgevolg adviseert HELLO KOT de Gebruiker om regelmatig de Privacy Policy te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht.

 7. Artikel 7 – Garantie

  1. HELLO KOT garandeert de Gebruiker uitdrukkelijk dat het Platform en de Diensten, op substantiële manier zal werken overeenkomstig de beschrijving gegeven door HELLO KOT echter op voorwaarde dat dat deze gebruikt worden in overeenstemming met Gebruiksvoorwaarden. HELLO KOT zal redelijke commerciële inspanningen leveren om de Diensten uit te voeren overeenkomstig de voorwaarden en bijzonderheden die tussen de Gebruiker en HELLO KOT werden overeengekomen. Indien voornoemde verplichtingen niet worden nageleefd, bestaat de enige verplichting voor HELLO KOT erin om alle redelijke inspanningen te leveren met het oog op het herstellen van de tekortkoming. HELLO KOT heeft geen enkele verplichting met betrekking tot een tekortkoming die het gevolg is van (i) de content geleverd of doorgevoerd door de Gebruiker of een derde partij in verband met de Diensten, (ii) het gebruik of de combinatie van het Platform of de Diensten met andere software of informaticamateriaal die niet compatibel is met HELLO KOT, (iii) oorzaken buiten het Platform of de Diensten, zoals problemen met informaticamateriaal, netwerk of andere infrastructuur waarmee het Platform of de Diensten worden gebruikt (iv) het niet-toegestaan of inadequaat gebruik van het Platform of de Diensten.

  2. Behoudens de uitzonderingen die hieronder worden gepreciseerd, worden het Platform en Diensten “als dusdanig” aangeboden, zonder enige garantie. HELLO KOT ontkent hierbij alle garanties - expliciete of geïmpliceerde garanties van verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrecht en niet-overtreding - dan diegene die uitdrukkelijk voorzien worden in deze Gebruiksvoorwaarden. Zonder afbreuk te doen aan de algemene draagwijdte van het voorgaande, garandeert HELLO KOT niet dat het Platform en de Diensten aan de eisen van de Gebruiker zullen voldoen of beschikbaar zullen zijn zonder enige onderbreking, downtime of fouten.

  3. De Gebruiker garandeert dat hij over elk recht, elke bevoegdheid, volmacht en hoedanigheid beschikt om de Gebruiksvoorwaarden te tekenen, uit te voeren en na te leven, evenals elk andere overeenkomst, instrument en document die ondertekend en uitgevoerd wordt door HELLO KOT. Het voorgaande heeft eveneens betrekking op al de verrichtingen die gerealiseerd dienen te worden. De ondertekening, uitvoering en naleving door de Gebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden en van alle andere wettelijke documenten alsook de uitvoering door de Gebruiker van de beoogde verrichtingen gebeuren steeds naar behoren en rechtsgeldig. De Gebruiker heeft desgevallend de goedkeuring bekomen van de entiteit die het vertegenwoordigt.

  4. De Gebruiker garandeert dat hij de onderneming of de organisatie namens wie hij optreedt, rechtsgeldig vertegenwoordigt en dat deze ook effectief bestaat en in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar deze gevestigd is. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij alle wetgeving, regelgevingen, richtlijnen en bijzonderheden naleeft die van toepassing zouden zijn op de onderneming of organisatie.

 8. Artikel 8 – Aansprakelijkheid

  1. HELLO KOT zorgt ervoor dat de verschafte informatie zo correct mogelijk is maar kan nooit de volledige juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op het Platform en de Diensten verzekeren en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt voor alle informatie die ter beschikking werd gesteld op het Platform of via Diensten door HELLO KOT. “Informatie” betekent alles wat terug te vinden is op het Platform en via de Diensten, met inbegrip van teksten, afbeeldingen, geluiden, gegevens, etc.

  2. HELLO KOT is niet aansprakelijk voor de beslissingen of acties die genomen werden door de Gebruiker op basis van de informatie die beschikbaar werd gesteld via het Platform of de Diensten. HELLO KOT is evenmin aansprakelijk voor fouten of vergissingen van de Gebruikers gebaseerd op de informatie verschaft via het Platform of Diensten. HELLO KOT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-conformiteit van de te huur gestelde woningen met de vigerende wetgeving.

  3. HELLO KOT kan, onder voorbehoud van het voorgaande, niet aansprakelijk worden gesteld in het kader van de overeenkomst, voor welk verlies aan inkomsten dan ook of voor het verlies van reële of verwachte inkomsten. Zij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een contract, voor eender welk verlies of onrechtstreekse schade van welke aard ook. Het voorgaande geldt ongeacht of het verlies of de schade veroorzaakt is door een buitencontractuele fout (met inbegrip van nalatigheid), contractuele fout of door iedere andere reden en ongeacht of het verlies of deze schade onvermijdelijk, voorzien of gekend was.

  4. HELLO KOT is niet aansprakelijk voor permanente of tijdelijke schade of defecten aan gegevens of computerapparatuur van de Gebruikers tijdens of na het gebruik van het Platform en/of de Diensten. HELLO KOT kan meer bepaald niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke overdracht van virussen, Trojaanse paarden en dergelijke via het Platform en/of de Diensten.

  5. HELLO KOT is niet aansprakelijk voor links naar websites, Platforms, applicaties die door anderen worden beheerd of de schade die veroorzaakt wordt door het bezoek aan deze websites, platforms of applicaties. HELLO KOT kan geen enkele controle uitoefenen op deze websites, platformen en applicaties en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

  6. Voor het realiseren van het Platform en haar Diensten, gebruikt HELLO KOT in de mate van het mogelijke, de meest moderne technieken die beschikbaar zijn. HELLO KOT kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) falen of voor elke storing of onderhoud op het Platform en/of de Diensten. HELLO KOT kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet beschikbaarheid van het Platform en/of van de Diensten, of voor elke moeilijkheid of onmogelijkheid om content te downloaden of hier toegang toe te krijgen of iedere andere faling van het communicatiesysteem die zou kunnen leiden tot de niet beschikbaarheid van het Platform en/of Diensten. HELLO KOT kan evenmin verantwoordelijk worden geacht omwille van de ondersteuning of onderhoud van het Platform.

  7. In het kader van het Platform vervult HELLO KOT de rol van een tussenpersoon teneinde Kandidaten en Adverteerders met elkaar in contact te brengen. HELLO KOT komt in geen geval tussen bij de sluiting van de overeenkomst en kan hier desgevallend niet voor aansprakelijk worden gesteld.

  8. De algehele en cumulatieve aansprakelijkheid van HELLO KOT kan in geen geval het bedrag overschrijden dat gedurende de laatste twaalf (12) maanden door de Gebruiker werd betaald voor de Diensten.

 9. Artikel 9 – Ondersteuning

  HELLO KOT voorziet een helpdesk voor de Gebruiker die elke werkdag kan gecontacteerd worden (van 9u tot 17u) (buiten weekends en feestdagen) op de volgende adres: contact@.

 10. Artikel 10 – Verzaking

  Indien HELLO KOT een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingt, of geen rechtsmiddel uitoefent ten aanzien van een Gebruiker in het geval van een mogelijke schending van enige bepaling, kan dit niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan dit recht of rechtsmiddel onder de Gebruiksvoorwaarden m.b.t. een mogelijke toekomstige schending door de Gebruiker.

 11. Artikel 11 – Deelbaarheid

  Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van deze Gebruiksvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.

 12. Artikel 12 – Toepasselijk recht en Bevoegde rechtbanken

  Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht.
  Alle geschillen inzake contractuele verhouding tussen partijen, namelijk bij het uitvoeren en interpreteren van de Gebruiksvoorwaarden, alsmede alle handelingen van de partijen, en in het algemeen, alle geschillen tussen partijen, zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Luik, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.
  Alvorens een gerechtelijke vordering in te stellen, zullen Partijen alle mogelijke maatregelen nemen teneinde hun geschil minnelijk op te lossen.